Diagnoza poprzedzona jest dokładnym wywiadem dotyczącym przebiegu ciąży, porodu, rozwoju ruchowego, przebiegu karmienia. Oceniana jest postawa ciała, ruch całego ciała sprawność i budowa elementów aparatu artykulacyjnego, funkcje odgryzania, żucia i połykania, oddychania,  rozumienie, powtarzanie, nazywanie. Przeprowadzam analizę funkcjonowania dziecka na podstawie obserwacji i doświadczenia zawodowego oraz standaryzowanych testów. Spotkanie trwa około 60 minut (lub dłużej w zależności od chęci współpracy pacjenta czy jego kondycji w danym dniu).  Czasami diagnoza musi być poszerzona o dodatkowe wyniki badań innych specjalistów (psychologa, neurologa, audiologa, foniatry, ortodonty, okulisty czy specjalisty integracji sensorycznej).

Efektem diagnozy jest opracowanie indywidualnego planu terapii, który może ulec zmianie w zależności od przebiegu terapii. Plan terapii omawiam z rodzicami pacjenta i dokładnie tłumaczę, nad którymi funkcjami będziemy pracować.

Pisemną opinię (dodatkowo płatną ) mogę przygotować po co najmniej kilku spotkaniach.

 Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, w formie zabawy, z wykorzystaniem gotowych pomocy oraz tych opracowanych przeze mnie. Wszystkie akcesoria są jednorazowego użytku lub podlegają dezynfekcji po każdym użyciu.

Do osiągnięcia sukcesu terapii konieczne są regularne, systematyczne ćwiczenia także w domu i ścisła współpraca  rodziców pacjenta z logopedą, oparta na zaufaniu.

Diagnoza i terapia dorosłych

Diagnoza dorosłych polega na dokładnej analizie potrzeb i przyczyny, z powodu której zasięgają porady logopedy czy neurologopedy. Przeprowadzam wywiad opierając się także na wynikach badań od innych specjalistów. Ocenie podlega budowa i funkcja aparatu artykulacyjnego, funkcja oddychania, połykania, rozumienie, powtarzanie, nazywanie, sprawność komunikacyjna. Często diagnozę przeprowadza się we współpracy z innymi specjalistami (np. audiologiem, foniatrą, ortodontą, neurologiem). Spotkanie trwa około 60 minut. W zależności od potrzeb i możliwości do pełnej diagnozy będą potrzebne 2 lub 3 spotkania.

Efektem diagnozy jest opracowanie indywidualnego planu terapii, który może ulec zmianie w zależności od przebiegu terapii. Plan terapii omawiam z pacjentem i dokładnie tłumaczę, nad którymi funkcjami będziemy pracować.

Terapię prowadzę wykorzystując materiały przeznaczone dla dorosłych, wszystkie akcesoria są jednorazowego użytku lub podlegają dezynfekcji po każdym użyciu.

Do osiągnięcia celu niezbędne są regularne, systematyczne spotkania z logopedą i ćwiczenia w domu.