Obowiązuje od 1 września 2023 roku.

 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług logopedycznych przez Gabinet Neurologopedyczny Agnieszka Grabiec mieszczący się w Piasecznie przy ulicy Wojska Polskiego 38, lok.
 2. W celu umówienia wizyty lub zmiany terminu należy kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub SMS na numer 693 546 553. Odpowiedź zwrotna będzie zrealizowana  najszybciej jak to możliwe. Kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00.
 3. Konsultacje diagnostyczne oraz zajęcia terapeutyczne zaczynają się o umówionej uprzednio godzinie. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie. Rodzice nie uczestniczący w zajęciach mają obowiązek odbierania dziecka o wyznaczonej godzinie zakończenia zajęć.
 4. Spóźnienie terapeuty na spotkanie skutkuje wydłużeniem spotkania o czas spóźnienia.
 5. Spóźnienie klienta na umówione spotkanie skutkuje skróceniem zajęć o czas spóźnienia bez zmiany opłaty, terapeuta nie ma obowiązku przedłużenia zajęć. Wydłużenie spotkania o czas spóźnienia jest możliwy wyłącznie w sytuacji, gdy terapeuta został wcześniej poinformowany o spóźnieniu przez klienta oraz dysponuje przerwą przed przyjściem kolejnego umówionego klienta. O wydłużeniu zajęć decyduje terapeuta.
 6. Zajęcia trwają w zależności od wstępnych ustaleń: 30 minut lub 45 minut.
 7. Opłaty za zajęcia pobierane są za miesiąc z dołu, zgodnie z liczbą spotkań zrealizowanych w danym miesiącu. Płatność za zajęcia należy zrealizować do 10 dnia miesiąca, przelewem na konto o numerze 46 1140 2004 0000 3102 6191 8304 lub gotówką w gabinecie.
 8. Chęć otrzymania faktury za konsultacje lub zajęcia należy zgłosić drogą e – mailową na adres agagrabiec1@gmail.com
 9. Nieobecność na zajęciach bez ponoszenia kosztów należy zgłosić do godziny 12 dnia POPRZEDZAJĄCEGO dzień spotkania. Późniejsze zgłoszenie nieobecności (bez względu na przyczynę, w tym chorobę) lub niepowiadomienie o nieobecności skutkuje naliczeniem pełnej opłaty za zajęcia.
 10. Rodzice są zobowiązani do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń i wskazówek logopedy oraz systematycznego utrwalania ćwiczeń w domu. Ćwiczenia powinny być wykonywane codziennie i trwać co najmniej 15 – 20 minut.
 11. Rodzice przyjmują do wiadomości, iż same wizyty logopedyczne nie dają gwarancji uzyskania oczekiwanego efektu. Sukces terapii jest uzależniony od systematycznego utrwalania nabywanych umiejętności. Rodzice zobowiązują się do zalecanych przez terapeutę konsultacji specjalistycznych oraz przekazania wniosków, informacji czy dokumentów. Terapia logopedyczna jest procesem bardzo złożonym, może być długotrwała, wymagająca współpracy z innymi specjalistami.
 12.  Informacje dotyczące spostrzeżeń nabytych w trakcie zajęć, są przekazywane ustnie podczas spotkania. Zalecenia są dostosowane do stanu pacjenta zgodnie z wiedzą z ostatniego spotkania i mogą ewoluować.
 13.  Informacje w formie pisemnej możliwe są po dokonaniu opłaty zgodnie z cennikiem oraz poprzedzone spotkaniem konsultacyjnym/diagnostycznym.
 14.  Ewentualne wątpliwości oraz pytania pomiędzy wizytami omawiane są podczas spotkań. Nie prowadzi się konsultacji mailowych, telefonicznych oraz SMS, z wyjątkiem nagłych sytuacji, które wymagają niezwłocznego porozumienia się.
 15. Terapeuta ma prawo zrezygnować z prowadzenia terapii z pacjentem w przypadku niestosowania się do zaleceń lub częstych nieobecności (połowa spotkań w danym miesiącu przez 2 miesiące z rzędu) gdyż w tych przypadkach nie może ponosić odpowiedzialności za skuteczność terapii.
 16.  Opiekun pacjenta ma prawo być obecny w pomieszczeniu podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia pomieszczenia, jeśli podnosi to jakość zajęć i efektywność terapii.
 17.  Prowadzenie terapii odbywa się zgodnie ze współczesną wiedzą, opartą na ciągłym doszkalaniu i podnoszeniu swoich kwalifikacji.